Поискай оферта съобразена с Вашите нужди

Финанси и счетоводство

Mago.net предоставя лесни и директни методи за изпълнение на фискалните задължения на счетоводството и да следи корпоративните резултати в реално време чрез реален управленски контрол. Mago.net е предназначен за управление на финансово-счетоводната дейност, включващо дълготрайни активи, анализ и контролинг.

Финансовият модул покрива всички изисквания за финансова отчетност. Той включва сметките на клиентите/доставчиците, главната книга, разполага с макети на документи за автоматично осчетоводяване. Модулът контролира въведените данни и автоматично генерира статии за счетоводно приключване. Също така е възможно да се генерират необходимите справки и отчети за данъчната администрация – ДДС, VIES, ИНТРАСТАТ. Сметкопланът може да се управлява, като позволява до 5 нива на аналитичност.

Прогнозните отчети и баланси са възможни за всички нива на сметкоплана, а също така и месечно за активи и пасиви, печалби и загуби, както в стойност, така и в проценти. Възможно е управлението на отчети към държавните институции и погасителни планове.


 • Общо счетоводство, главна книга, погасителни планове, валутни операции, финансови и данъчни отчети

 • Персонализирани счетоводни макети в помощ на въвежданията в главната книга

 • Управление на ДДС – издадени и получени документи, самоначисляване, ЕС операции, освободени от данък

 • Управление на Интрастат

 • Приходи и разходи за бъдещи периоди

 • Анализ и рекласификация на финансови отчети

 • Управление на вземания и задължения, постъпления и плащания със закръгления, отстъпки, валутни курсове и авансови суми

 • Управление на искания и нареждания за плащане, менителници, неуредени суми, факториранe

 • Анализ на погасителни планове и паричен поток

 • Управление на уведомителни писма

 • Прогнозно счетоводство: управление на счетоводни симулации и съпоставяне с реални счетоводни данни, възможност за трансформиране в реални записи

 • Консолидирани финансови отчети

 • Анализи и контролинг, управление на бюджети по разходни центрове, дейности и продуктови линии.

 • Автоматични трансфери. Автоматични разпределения на приходи и разходи.

 • Преглед на активи и пасиви, приходи и разходи по всеки елемент на анализа

 • Управление на каса

 • Дълготрайни активи по счетоводен и данъчен амортизационен план.

© Copyright Microinvest, 2018