Поискай оферта съобразена с Вашите нужди

Внедряване на ERP система

Внедряването на реална ERP система преминава през няколко етапа: 

Консултиране по внедряване на ERP система

Консултирането по внедряване на системата включва анализ на потребностите на клиентите и тяхната дейност, както и оценка за възможностите на системата за работа в предприятието и като следствие - икономически ефект за предприятието. При консултирането се прави план за изпълнение на реалната работа по адаптация на системата и необходимия набор от функционални модули. 

Проучване и проектиране

Етапът на проучване и проектиране на системата включва анализ на бизнес процесите в предприятието и подбор на модулите за работа в реални условия при конкретния клиент. Проучването се извършва на базата на реалните дейности на предприятието и е процес с участието на двете страни за детайлно описание на всички процеси. Специалист по ERP системите предлага оптимизация на процеса на работа и прави план за подобряване на организацията на предприятието. В рамките на тези процеси се прави и анализ на компютърните системи на клиента, както и архитектурата на самата система. 

Локализация и адаптиране на системата за конкретен клиент

Адаптирането на системата за конкретен клиент е процес на персонализиране, разрешаване на достъп до модулите за всяко работно място и създаване на връзки между различните отдели и звена на предприятието. В този момент може да се направи и промяна на системата, така че тя да отговаря на конкретните нужди на клиента. В процеса на адаптация се създават документите, връзките между тях и се добавят всички реквизити на системата, които са необходими на клиента. В този момент се променят документите с цел те да съдържат фирмените реквизити, персоналните отчети, специфичните полета или други индивидуални модификации. Възможно е да се локализира системата по ISO на обекта. Процесът завършва с обучение на служителите и реално въвеждане на данните за предприятието. 

Поддръжка на системата

Поддръжката на системата гарантира нейната работоспособност, осъвременяване и промени в зависимост от изменящите се нормативна база или правила на бизнеса. Поддръжката включва подмяна на компоненти или цели модули, добавяне на нови функции или изменение на съществуващи такива по начин, който гарантира по-ефективната работа на цялата система. Поддръжката е постоянен фактор за развитие и това осигурява  нейната дългосрочна приложимост в предприятието.Компаниите имат специфични процеси, които налагат софтуерните продукти да бъдат адаптирани, за да отразяват конкретните изисквания.

Microinvest предлага цялостен пакет от професионални услуги свързани с инсталация на софтуерните продукти. Услугите могат да включват разработка и настройки на модули в програмите, прилагане на модел на сигурност на достъпа до данните, мигриране на данни, създаване на справки и анализи. Конкретните професионални услуги зависят от избраното бизнес решение и от специфичните нужди на клиента.

Работейки заедно с Вас ще постигнем измерими резултати, гарантиращи възвращаемост на вложените средства.

© Copyright Microinvest, 2018