Поискай оферта съобразена с Вашите нужди

Производство Разширено

С добавянето на този модул към модулите Разходни норми и Производство Основно е възможно да се управляват многофазови производствени цикли и технологии. За подобно трасиране може да се въведат вътрешни или външни процеси за компанията, без да е необходимо да се създават междинни продукти. 
В допълнение, това е възможно да се извърши със събраните данни от първата фаза и показване на дейностите по центрове на разходи, норми на времена за операции и труд. За всеки процес може да се въведат планови или фактически разходи, които са почасови или за произведени количества, както и допълнителни разходи.

Модулът включва управление на съвместни дейности и позволява да се отчитат ресурсите и предоговарянето с трети страни на операции, извършвани върху продукта, които са част от цикъла на производство в предприятието. Възможно е постоянно наблюдение на работния процес, като се използват подходящи контролни отчети за отклоненията от срокове, производствени времена, очаквани и фактически разходи.

Когато към този модул е прибавен модулът Планиране, може да се настройват изискванията за материали към отделните продукти и датите, на които те могат да бъдат доставени (MRP), както и необходимите за процеса машинни ресурси (CRP). Това е придружено с автоматично генериране на Поръчки за покупка на материали и Поръчки за производство на полуфабрикати или други готови продукти.

Чрез Gantt диаграми и хистограми на Център на разход може да се контролира използването на машинни ресурси с цел да не се стига до критични нива на натоварване.

Поръчката за производство е документ, който следва производствения цикъл на изделието – от старта на производство до етапа на завършване на готовия продукт. Може да бъде наблюдавана степен на завършеност, отклонения от срокове и разходи. С помощта на процедура се определя коя поръчка да бъде стартирана, с оглед артикулите да бъдат произведени на определена дата и да се анализират необходимите ресурси за производство. Тази процедура може да бъде стартирана директно от Поръчката за производство без да се спазва йерархията на другите поръчки. Когато се редактират компоненти, цялата свързана с това информация се обновява автоматично.

Съществува възможност за анализи на производствени разходи и производителност и ефективност по дейности. Това са процедури, с помощта на които е възможно да се прегледа цялата информация за производствения план.

 

                                          

 

                                                                                   

© Copyright Microinvest, 2019