Поискай оферта съобразена с Вашите нужди

Местоположение на МЗ

Модулът дава възможност за управление на дейността по прехвърляне на стоките от мястото на тяхното производство до крайния потребител. Следят се товаро-разтоварните дейности и транспорта. Контролират се складова наличност и транзакциите между складовете на предприятието, администрират се поръчките, изготвят се съответните документи. Създават се предпоставки за организирана мрежа за ефективно управление.

Системата осигурява контрол върху данните за географско местоположение и движение на материалните запаси. По този начин се улеснява отчитането в обектите за търговия.

Възможно е да се проследяват процесите по рекламация – връщането на стоки от клиент обратно на производителя и свързания с това документооборот. Уточняват се и се управляват причините и основанията за връщане.
© Copyright Microinvest, 2019