Поискай оферта съобразена с Вашите нужди

Консолидирани финансови отчети

Този модул управлява процедурите по съставяне на консолидирани отчети на компании, които притежават контрол върху други компании. Модулът разполага със следните функции:

  • Дефиниране на обектите на консолидация и груповата структура;
  • Дефиниране на модела на консолидация;
  • Генериране на отчети.

В модула се описват компаниите, подлежащи на консолидация, валутите на финансовите отчети, салдата по сметки, основните капитали, които ще се елиминират срещу участията на контролиращата компания.

Модулът поддържа макетите за консолидация, включително и тези, които се прилагат по подразбиране, както и дати за очаквана консолидация. Заложени са модели за прекласифициране на салда, чрез структури за вътрешни и външни кодове 
на сметки.

Консолидацията може да се осъществява за цели финансови отчети или за отделни техни части. Потребителят определя нивата на счетоводните сметки, по които да се извърши консолидация. Поддържат се таблици за съответствия на сметки 
на отделните компании.

За да се ускорят консолидационните процедури, е предвиден механизъм за импорт/ експорт на файлове по видове макети.

Консолидацията може да бъде извършена на база прогнозни салда, реални салда, или да бъде едновременно за двата вида.
Това е възможно да се извърши в произволна валута.

© Copyright Microinvest, 2019